பொங்கல் வாழ்த்துகள் Pongal Valthukkal Selamat Menyambut Hari Pongal! Happy Pongal!

பொங்கல்  வாழ்த்துகள் Pongal Valthukkal
Selamat Menyambut Hari Pongal! Happy Pongal!

Pongal ialah perayaan menuai yang disambut terutamanya di Tamil Nadu, India. Perayaan ini dikenali sebagai sambutan penting yang bertujuan berterima kasih kepada alam semula jadi, lembu, dan matahari, di samping memupuk semangat komuniti dan perpaduan. Perkataan “Pongal” juga merujuk kepada hidangan tradisional yang dibuat dengan padi yang baru dituai, melambangkan kemakmuran.

Pongal is a harvest festival celebrated primarily in Tamil Nadu, India. It holds significance as a thanksgiving event for the abundance of crops. The word “Pongal” also refers to a traditional dish made with newly harvested rice, symbolizing prosperity. The festival emphasizes gratitude to nature, cattle, and the sun, fostering a sense of community and unity.

Upload Image...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *