Menu

沙巴古达区联委会名单

第一届理事
主席
:拿督王平忠局绅

副主席:王喜

秘书:罗威杰

财政:罗锦棠

查账:张慧丝

华教节小组:张涫发

学术活动小组正:张碧玉        : 杨怡娜

筹款小组:        :江丽媚         :陈钟贵

文宣小组:黄心仪

公民社会小组:孙家谦         :徐伟均

理事:张莉琼,何桂珍

RSSComments (0)

Trackback URL

填写留言